DEPARTMENT STORE

ลำดับ ชื่อโครงการ สถานที่ ประเภทอาคาร ปริมาณน้ำเสีย
1 ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้         (ปรับปรุง) กรุงเทพฯ ห้างสรรพสินค้า ปรับปรุงระบบ