3. Chain & Flight Collection

เครื่องกวาดตะกอนที่ผิวน้ำและใต้น้ำ

เป็นเครื่องกวาดตะกอนที่มีการออกแบบให้มีประสิทธิภาพในการกวาดตะกอนบนผิวน้ำและใต้น้ำ โดยมีน้ำปนไปกับตะกอนน้อยมากโดยใบกวาดจะทำการเคลื่อนที่กวาดตะกอนที่ผิวตลอด ความยาวของถังตกตะกอนสี่เหลี่ยมให้ตะกอนไหลลงสู่ท่อรับตะกอนที่ปลายถัง โดยเมื่ออยุ่ตำแหน่งกวาดตะกอนใบกวาดตะกอนจะทำมุม 90 องศา กับผิวน้ำเพื่อกวาดตะกอนลงไปสู่ท่อรับตะกอน