NATIONAL HOUSING AUTHORITY

ลำดับ ชื่อโครงการ สถานที่ ประเภทอาคาร ปริมาณน้ำเสีย
1 บ้านเอื้ออาทร จ.เชียงราย (แม่สาย 1) เชียงราย บ้านพักอาศัย 171
2 บ้านเอื้ออาทร จ.สุโขทัย สุโขทัย บ้านพักอาศัย 62
3 บ้านเอื้ออาทร จ.อุตรดิตถ์ (ลับแล) อุตรดิตถ์ บ้านพักอาศัย 64
4 บ้านเอื้ออาทร จ.พะเยา พะเยา บ้านพักอาศัย 56
5 บ้านเอื้ออาทร จ.กำแพงเพชร พะเยา บ้านพักอาศัย 64
6 บ้านเอื้ออาทร จ.เชียงราย (แม่สาย 2) เชียงราย บ้านพักอาศัย 64
7 บ้านเอื้ออาทร จ.อุตรดิตถ์ (พิชัย) อุตรดิตถ์ บ้านพักอาศัย 56
8 บ้านเอื้ออาทร จ.สุโขทัย  (สวรรคโลก) สุโขทัย บ้านพักอาศัย 56
9 บ้านเอื้ออาทร จ.พิษณุโลก (บึงพระ 2) พิษณุโลก บ้านพักอาศัย 64
10 บ้านเอื้ออาทร จ.พิษณุโลก (บึงพระ 2) พิษณุโลก บ้านพักอาศัย 40