6. Dissolved air floatation system

Dissolved air floatation system

หรือระบบ DAF คือ ระบบแยกไขมันออกจากน้ำ โดยใช้สารเคมี จำพวก พอลิเมอร์ โซเดียมไฮดรอกไซด์ ร่วมกับ อากาศ เพื่อเร่งไขมันให้จับตัวเป็นก้อนและลอยอยู่เหนือน้ำ แล้วจึงทำการ กักเก็บไขมันเหล่านั้น ซึ่งระบบ DAF นั้นมีข้อดีในเรื่องของประสิทธิภาพในการดักจับไขมันได้ในปริมาณมาก แต่ค่าใช้จ่ายในการทำงานของระบบค่อนข้างสูงในเรื่องของสารเคมี ถ้าปริมาณไขมันที่มาจากน้ำไม่มาก ควรใช้ เวลาในการกักเก็บน้ำเสียในเวลาที่มากขึ้นแทนการใช้ระบบนี้ ระบบ DAF นี้ เหมาะสำหรับบำบัดน้ำเสียที่มีปริมาณไขมันสูง เช่น โรงงานปิโตรเคมี  โรงกลั่นน้ำมัน  โรงงานกระดาษ โรงงานอาหาร เป็นต้น