18. feed well

feed well

เป็นอุปกรณ์ติดตั้งในระบบบำบัดน้ำเสียในส่วนบ่อตกตะกอนทำหน้าที่ป้องกันน้ำวน หรือ การกระเพื่อมขึ้น- ลงของระดับผิวน้ำโดยผลิตจาก ไฟเบอร์กลาส หรือ พีวีซีDSCN0034